15.07.22

Бабинство (непреброимо) * Grandmotherhood (uncountable)


 

///

Лауренц на гости при баба Васа 


Отново сме на 7 години. Юли е и сме изпратени при баба и дядо на село, да прекараме лятната ваканция с тях. Баба ни разказва дълги истории и ни позволява да ядем закуска за вечеря. 


Бабинство. Дори и човек никога да не е бил майка, някак от самосебе си се превръща в баба, когато остарее. В България можеш да се обърнеш към всяка възрастна жена с “бабо”. Всяка възрастна жена може да ти бъде баба. Изложбата Бабинство (непреброимо) е в чест на твоята баба, на бабата на твоите приятели, на възрастната жена, която седи на пейката пред блока, на тази, която бавно крачи към вкъщи с торбите от пазара. Тази изложба е за българската баба, която стопанисва арт пространство в мазето на къщата си, в компанията на своето магаренце Марко.


Лауренц покани 14 артисти и куратори да се включат в изложбата, като споделят рецепта за ястие, напитка или дори коктейл, които им напомнят за тяхната баба, за бабата на отсрещната улица или за бабата, която биха искали да имат. Всички 14 рецепти са приготвени в старата кухня на баба Васа, поднесени на откриването на изложбата и споделени с посетителите и хората от квартала в Шабла. Самите рецепти са изложени в изложбеното пространство - мазето на баба Васа, на оригиналния език, на който са написани, с превод на български и английски. “Мазето на Баба Васа” не се опитва да бъде нещо, което не е, и не си придава излишна важност. Най-малкото изложбено пространство в малък провинциален град, в малка страна, търси своята публика на първо място сред местните хора, говори на диалект, работи с малък бюджет, импровизира и се радва на природата.* Изложбата Бабинство (непреброимо) събира 14 баби от над 10 различни култури, кълца зеле, вари сладко от ягоди и размишлява над гостоприемството, корените, традициите и вкусовете. Какво носи утеха на душата? Къде живеят спомените? 

* Манифест, Мазето на Баба Васа, 2012

В памет на баба Васа и на всички прекрасни баби, които вече не са сред нас.

Шабла, България
Юли, 2022 г.Градинско парти: 16 юли 2022 г., събота 

Продължителност на изложбата: Лято 2022 г.

Работно време: По предварителна уговорка 

Локация: Мазето на баба Васа, улица Марица 22, Шабла, БългарияСписък на участващите артисти и куратори: 

Мазиар Афрасиаби
Сузан Бернхард
Катя Бучацка
Никлас Хайс
Кристине Хохенбюхлер
Марин Кайзер
Мариана Ланари
Лоне Хаугаард Мадсен    
Василка Манева
Бруно Мокрос
Иван Мудов
Ананя Тантуу
Такеши Йошида
Анна Звягинцева  


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Grandmotherhood (uncountable) / Бабинство (непреброимо)


(Превод на български език по-долу)


баба [baba] - grandmother
Laurenz visiting baba Vasa 

We are 7 years old again. It is July and we are sent to our grandparents’ place in the countryside to spend the summer vacation with them. Our grandmother tells us long stories and lets us have breakfast for dinner. 


Grandmotherhood. Even if you have never been a mother, you somehow organically become a grandmother when you grow old. In Bulgaria, you can call any elderly woman grandma - баба [baba]. Any old woman could be your granny. Grandmotherhood (uncountable) is an homage to your grandmother, to your friends’ grandmother, to the elderly woman who sits in front of her house, to the one who slowly walks home with her shopping trolley. This show is about the Bulgarian baba, who runs an art space in the basement of her house in the company of her donkey Marko.


Laurenz invited 14 artists and cultural practitioners to contribute to the show by sharing a recipe for a dish, drink, or even a cocktail, that reminds them of their grandmother, the grandmother across the street, or the grandmother they wished they had. All 14 recipes are prepared in baba Vasa’s old kitchen, served at the opening of the exhibition and shared with visitors and people from the neighbourhood in Shabla. The actual recipes are presented in the exhibition space - grandma Vasa’s cellar - in the language in which they were originally written, with an English and Bulgarian translation. “Baba Vasa’s Cellar” doesn’t try to be something it’s not, and doesn’t pretend to be of any importance. The smallest space in a small provincial town in a small country searches for its public in the first place among the local people, speaks in dialect, works with tiny budget, improvises and enjoys nature.* The exhibition Grandmotherhood (uncountable) brings together 14 grandmothers from more than 10 different cultures, chops cabbage, makes strawberry jam and reflects on hospitality, roots, traditions and flavours. What brings comfort to the soul? Where do memories live?  

* Baba Vasa’s Cellar Manifesto, 2012


In memory of grandma Vasa and all the wonderful grandmas who are no longer with us. Shabla, Bulgaria July, 2022Garden party: July 16, 2022, Saturday
Duration of the Show: Summer 2022
Opening Hours: By appointment
Location: Baba Vasa’s Cellar, Marica street 22, Shabla, BulgariaList of participating artists and cultural practitioners: 

Maziar Afrassiabi
Suzanne Bernhardt
Katya Buchatska
Niklas Heiss
Christine Hohenbüchler
Marine Kaiser
Mariana Lanari
Lone Haugaard Madsen    
Vasilka Maneva
Bruno Mokross
Ivan Moudov
Ananya Tantuu
Takeshi Yoshida
Anna Zvyagintseva