31.07.15

Мазето на Баба Васа представя:


вторник вечер
изложба организирана от

ШАРИФ БАРУВА, ЛЕДА ЕКИМОВА, ЕВА ЕНГЕЛБЕРТ, КАРИН ФОШАР, ПЕТЕР ФРИТЦЕНВАЛНЕР,
ХЕЛМУТ ХАЙС, КОНРАД КАГЕР, ЛИА КАРЛ, ЛУДВИГ КИТИНГЕР, ВИКЕНТИ КОМИТСКИ, НЕСТОР КОВАЧЕВ,
ЛАЗАР ЛЮТАКОВ, ФЕРНАНДО МЕШКИТА, ТЕА МЬОЛЕР, АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН, ПАТРИЦИЯ РАЙШ,
ЕВА ЗАЙЛЕР, СОФИ ТУН, НОРА РЕКАДЕ, ДОРОТА ВАЛЕНТИНОВИЧ


Откриване
събота 08.08.2015, 19.00

Мазето на Баба Васа
ул. Марица 22, гр. Шабла


парти в градината с музика от
КРАСИ БОНЧЕВ, ДОРА ДЕЛИЙСКА, MITACH, DIMMO, KARINE AND DJ 
в присъствието на всички автори !!!


Dienstag Abend е съвместна платформа за художници, базирана във Виена и организирана от Лудвиг Китингер и Фернандо Мешкита. Основана през 2009 г. в изложбеното пространство Ve.Sch, Vienna, впоследствие тя се превръща в странстващ колектив. Организаторите гледат на Dienstag Abend като на ситуация, респективно съставена от местното обкръжение и/или колективните механизми, която често приема формата на временен бар или кухня. Самите събития се ръководят от идеята за хетерархичност, без посредничество между артист и публика, за да се осъществи възможно най-директен подход.

"Ние не работим над някакъв Проект, не представяме нови съдържания, екзотични теории или фантастични философии; не поставяме на преден план някакви заключения, или пък адвокатстваме на някакво специфично изявление. Заедно, ние наблюдаваме какво се случва около нас. Каним приятели художници на различни места/поводи да създадат съвместна ситуация, която да послужи като основа за изследване на артистичните методи, механизми и условия на съвместната работа и съществуване в създадената среда. Dienstag Abend е „несериозна“ платформа, в която професионализмът не се изисква, нито отхвърля, платформа, която се фокусира по-скоро върху субекта, който (евентуално) би се появил, отколкото върху обекта. Тя е (илюзорен) опит да се разклати поведението на съвременния свят (на изкуството), ограничения и очаквания и каквото и да е, достойно да бъде изоставено. Името Abend (вечер) само по себе си е индикатор за събиране или вечеринка и обявява агитация под формата на конфронтация и изтощение или поне участие, несъгласие, позициониране и отхвърляне.

Като говори за основан на приятелството/поверителен проект, Виктор Мисиано е казал: „Главната особеност е, че човешкият фактор доминира над професионалния. Защото приятелството не е креативна съвместна дейност, а „етична форма на ероса“. Поверителният проект изключва възможността за представителна селекция на участниците. Изборът е иманентен в съотношение с приятелствата. (…) Не може да има успешен или неуспешен проект в приятелството. Може да има само разочарование."Осъществява се с помощта на / supported by Austrian Embassy Sofia, Bundeskanzleramt AustriaBaba Vasa´s Cellar proudly presents:

вторник вечер
an exhibition organized by

SHARIF BARUWA, LEDA EKIMOVA, EVA ENGELBERT, KARINE FAUCHARD, PETER FRITZENWALLNER,
HELMUT HEISS, KONRAD KAGER, LIA KARL, LUDWIG KITTINGER, VIKENTI KOMITSKI , NESTOR KOVACHEV,
LAZAR LYUTAKOV, FERNANDO MESQUITA, THEA MOELLER, ALEXANDER PUSKIN, PATRICIA REIS,
EVA SEILER, SOPHIE THUN, NORA REKADE, DOROTA WALENTYNOWICZ


opening
Saturday 08.08.2015, 7 pm

Baba Vasa´s Cellar
Marica 22 Street, Shabla, Bulgaria


garden party with music by:
KRASSI BONCHEV, DORA DELIYSKA, MITACH, DIMMO, KARINE AND DJ 
the artists are present !!!Dienstag Abend is a collaborative artist´s platform based in Vienna, organised by Ludwig Kittinger and Fernando Mesquita. Founded in 2009 at Kunstraum Ve.Sch, Vienna, it subsequently became an itinerant collective. Its organizers consider Dienstag Abend to be a situation, respectively composed by the local environemnt and/or collective mechanisms, frequently taking the form of a temporary bar or kitchen. Events themselves are driven by the idea heterachy, without mediation between artist and audience, to enable a more direct approach. 

"We are not making any kind of Project; introducing new contents or some exotic theory nor fantastic philosophy; nor are we putting forward any kind of conclusion, or advocating any kind of specific statement. But together, we are observing what is happening around us. We invite friend artists to different locations/occasions to form a  collaborative ( co-labourative) situation to serve as a hub for research of artistic methods, mechanisms and conditions of co-working(-being) regarding that situation. d.a is a “none-serious” platform, professionalism is not expected nor rejected, focusing rather on the subject (that may come up) than the object. Its an (illusive) attempt to shake off contemporary (art) world behaviour, restrictions and expectations, whatever one regards worthy to be abandoned. The name Abend (Evening) itself is an indicator for a get-together, announcing agitation in the form of confrontation and exhaustion, at least, participation, discord, positioning and rejection.

Talking about friendship-based/confidential project, Viktor Misiano once said: The main feature is that the human aspect dominates the professional. Because friendship is not creative cooperation, but the “ethical form of Eros”. The confidential project excludes the possibility of a representative selection of participants. The choice is immanent in relation to the friendships.(...) There can be no successful or unsuccessful project in friendship. There can only be disappointment."